Forretningsorden

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Solsikken/Tusindfryd

• Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt forældrene i de 2 huse.

• Der vælges en personalerepræsentant fra hver børnehave.

• Bestyrelsen fastlægger i fællesskab datoer for et år ad gangen.
Der fastlægges 4 møder/år.

• Det er formanden og lederen, der laver dagsorden.

• Dagsordenspunkter skal være indleveret til børnehavens leder senest 10 dage før afholdelse af bestyrelsesmødet.
Mødeindkaldelsen afleveres til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før mødet.

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af forældrerepræsentanterne er tilstede. Er det ikke tilfældet, udsættes punktet til næste møde.

• Evt. afbud meldes til formand eller leder.

• Formand og leder kan indkalde til ekstraordinære møder.

• Bestyrelsens formand leder mødet og bestyrelsesmedlemmerne skriver referat på skift.

• Der vælges et aktivitetsudvalg. Aktivitetsudvalgets medlemmer vælges for et år ad gangen samtidig med valg til bestyrelsen. Det er muligt at opstille til genvalg.

• En gang om året holdes der en fest, hvor både personale og forældrebestyrelse deltager. Til festen inviteres både afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og personale.